گروه آموزشی امور اداری
هنرستان فردین دخت ذکایی - ناحیه 2 یزد